Santo Antão - Kaapverdië

Kaapverdie-010 Kaapverdie-037 Kaapverdie-051 Kaapverdie-053 Kaapverdie-075 Kaapverdie-115
Kaapverdie-132 Kaapverdie-151 Kaapverdie-154 Kaapverdie-169 Kaapverdie-187 Kaapverdie-195
Kaapverdie-200 Kaapverdie-208 Kaapverdie-220 Kaapverdie-246 Kaapverdie-278 Kaapverdie-287
Kaapverdie-297 Kaapverdie-302 Kaapverdie-305 Kaapverdie-342 Kaapverdie-346 Kaapverdie-350
Kaapverdie-370 Kaapverdie-381 Kaapverdie-388-P Kaapverdie-395 Kaapverdie-424 Kaapverdie-438
Kaapverdie-449 Kaapverdie-463 Kaapverdie-483 Kaapverdie-503 Kaapverdie-511 Kaapverdie-515
Kaapverdie-520 Kaapverdie-522 Kaapverdie-545-P Kaapverdie-557  Kaapverdie-557